หนังสือสาร์นจากต่างดาว

Bestseller Britney Spear Midnight

Bestseller Britney Spear Midnight
น้ำหอมแบรนด์เนม ของแท้ 100% ถูกที่สุด

ร้านขายสตาร์วอร์


วิธีหาเงินเพิ่มรายได้

บล็อกเพื่อนบ้าน

# KonClip.com : ดู ละคร ย้อนหลัง,ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 9, ช่อง 11, TPBS, TV Online, คลิปผี

Spa Music Relaxing Song with Candle Light Long Time For Deep Sleep Solf ...

วันจันทร์, พฤษภาคม 07, 2555

โพลิเมอร์ คือ อะไร , พอลิเมอร์ Polymer meaning

วันอาทิตย์, พฤษภาคม 06, 2555


ความหมาย โพลิเมอร์Polymer สารที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง เกิดจากการรวมกันของโมโนเมอร์ (Monomer) ชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดกันเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่มีหน่วยซ้ำหลายหน่วยมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะชนิดโคเวเลนต์ และมีสมบัติแตกต่างจากสารเคมีทั่วไป โดยเฉพาะในด้านการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ บางชนิดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเรียกว่า ไบโอโพลิเมอร์ เช่นยางธรรมชาติ โปรตีน เซลลูโลส และคาร์โบไฮเดรต บางชนิดได้จากการสังเคราะห์ เช่น โพลิโพรพิลีน โพลิเอทิลีน โพลิสไตรีน และโพลิเมทิลเมทาคริเลต “โพลิมอร์” มาจากคำกรีกสองคำ คือ poly แปลว่าหลายๆ หรือมาก และ mer แปลว่าหน่วยหรือส่วน หน่วยย่อยซ้ำ ๆ ของโมเลกุลที่เรียกว่า “เมอร์” และหากเป็นโมเลกุลที่มี “เมอร์” เพียง 1 หน่วยก็จะเรียกว่า“มอนอเมอร์” (Monomer) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของพอลิเมอร์อีกที

แบ่งตามเกณฑ์ที่พิจารณาแบ่ง
การแบ่งประเภทของพอลิเมอร์โดยพิจารณาจากแหล่งกำเนิด สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ
  1.1พอลิเมอร์ธรรมชาติ  พอลิเมอร์ประเภทเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่ แป้ง ไกลโคเจน เซลลูโลส (ทั้งสามชนิดนี้มีน้ำตาลกลูโคสเป็นมอนอเมอร์) โปรตีน (มีกรดอะทิโนเป็นมอนอเมอร์) DNA,RNA (มีกรดนิวคลีโอไทด์เป็นมอนอเมอร์) ยางธรรมชาติ เส้นใยธรรมชาติ เป็นต้น
1.2 พอลิเมอร์สังเคราะห์  พอลิเมอร์ประเภทนี้มนุษย์เป็นผู้สังเคราะห์ขึ้น ได้แก่ พลาสติกชนิดต่างๆ ยางสังเคราะห์ เส้นใยสังเคราะห์ เป็นต้น


2. การแบ่งประเภทพิจารณาจากส่วนประกอบ
สามารถแบ่งพอลิเมอร์ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 2.1 โฮโมพอลิเมอร์ (homopolymers) เกิดจากมอนอเมอร์ชนิดเดียวมาต่อกัน โฮโมพอลิเมอร์ธรรมชาติ ได้แก่ เซลลูโลส (มอนอเมอร์คือ กลูโคส) ยางธรรมชาติ (มอนอเมอร์คือไอโซพรีน) โฮโมพอลิเมอร์สังเคราะห์ ได้แก่ พอลีเอทิลีน (มอนอเมอร์คือ เอทิลีน) พอลีสไตรีน (มอนอเมอร์คือสไตรีน) เช่น มีมอนอเมอร์ เป็น A  จะได้โครงสร้าง คือ

2.2 โคพอลิเมอร์ (copolymers) หรือพอลิเมอร์ร่วม
เกิดจากมอนอเมอร์มากว่าหนึ่งชนิดมาต่อกัน
โคพอลิเมอร์ธรรมชาติ ได้แก่ พอลีเพปไตด์ หรือโปรตีน
(มอนอเมอร์คือ กรดอะมิโนชนิดต่างๆ)
โคพอลิเมอร์สังเคราะห์ ได้แก่ ไนลอน
(มอนอเมอร์คือ กรดอะดิปิกและเฮกซะเอทิลีนไดเอมีน)
พอลียูรีเธน
(มอนอเมอร์คือ 1,2-เอทิลีน ไดไอโซไซยาเนตและ1,2-เอทิลีน ไกลคอล) จะมีมอนอเมอร์มากกว่า 1 ชนิดมาต่อกัน คือ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...